Vol 24, No 2 (2001)

Table of Contents

Articles

Setiadi Cahyono Putro
Suyono Suyono
Ahmad Dardiri, Sugeng Rahayu
Djonni Bangun, Sunomo Sunomo
Marji Marji
Paryono Paryono
Budi Wibowotomo