Vol 1, No 1 (2013)

Volume 1, Nomor 1, Juni 2013Table of Contents

Articles

Evania Yafie, - Pramono, Endro Wahyono
Musa Sukardi
MM Sri Sutarti, I Wayan Sutama, Abdul Huda
- Nichen, Usep Kustiawan
Novalina Kartini, - Sutrisno, Tomas Iriyanto
Rikza Azharona S., Heru Widijoto, Retno Tri W.
Kentar Budhojo
Made Seken
Rizky Putri, Kentar Budhojo
Wuri Astuti